Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sprawdzian OKE

INFORMACJA DLA UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO SPRAWDZIANU / EGZAMINU

 

Przed sprawdzianem / egzaminem uczeń powinien :

 • zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu ( arkusze znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl);
 • zapoznać się ze sposobem kodowania strony tytułowej arkusza i karty odpowiedzi ( przećwiczyć na przykładzie);
 • umieć zapisać ośmioma cyframi swoją datę urodzenia ( dwie cyfry – dzień , dwie cyfry – miesiąc , cztery cyfry – rok);
 • znać swój trzyznakowy kod;
 • rozróżniać zadania zamknięta i otwarte;
 • przećwiczyć zaznaczanie wybranej odpowiedzi na karcie odpowiedzi lub – gdy to podano w instrukcji – na arkuszu z zadaniami;
 • wiedzieć co zrobić , gdy popełni błąd w kodowaniu pracy lub przy podawaniu odpowiedzi ;
 • znać numer sali , w której będzie pisał sprawdzian.

Na sprawdzian / egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania i rysowania : pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) , ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania , gumkę , linijkę ,ekierkę , cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i kalkulatorów.

 

Uczeń powinien :

 • w wyznaczonym dniu ( sprawdzian 8 kwietnia 2008 r. , egzamin gimnazjalny 22 i 23 kwietnia 2008 r. ) o godz. 830 zgłosić się punktualnie na sprawdzian /egzamin do Sali , którą wskazał mu wcześniej wychowawca;
 • sprawdzić swoje dane na liście obecności uczniów wywieszonej przed salą ( imię , nazwisko, datę urodzenia, klasę, numer w dzienniku i typ arkusza ) ; zgłosić nauczycielom , gdy w danych osobowych są błędy;
 • okazać legitymację szkolną , jeśli zostanie o to poproszony;
 • po odczytaniu nazwiska z listy obecności , zająć w sali miejsce wyznaczone przez naklejoną na stoliku kartkę ze swoim imieniem , nazwiskiem , trzyznakowym kodem ucznia i datę urodzenia.

Uczeń nie może :

 • wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ;
 • wnosić siatek lub toreb z rzeczami osobistymi .

Przebieg sprawdzianu /egzaminu w sali nadzoruje zespół nauczycieli . Przewodniczący tego zespołu wraz z jednym ze zdających przynosi na salę paczkę (kopertę) z arkuszami egzaminacyjnymi i bezpieczne koperty

 

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego powinien:

 • poprosić jednego z uczniów , by przed rozdaniem arkuszy uczestniczył w sprawdzeniu , czy pakiet z arkuszami egzaminacyjnymi nie jest naruszony;
 • dopilnować , by każdy uczeń sprawdził, czy ma wszystkie strony arkusza i czy są one wyraźnie wydrukowane ;
 • w przypadku zgłoszenia braków w arkuszach , podjąć działania , by uczniowie otrzymali arkusze bez usterek;
 • poprosić uczniów o dokładne zapoznanie się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza;
 • zapisać w miejscu widocznym dla każdego ucznia , godzinę rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań sprawdzianu/ egzaminu.

Instrukcja na stronie tytułowej arkusza informuje , czy uczeń sam ma wpisać swój kod i datę urodzenia oraz czy sam ma zamalowywać kwadraciki na karcie odpowiedzi znajdującej się na końcu arkusza

 

Gdy jest to podane w instrukcji , uczeń powinien :

 • zapisać w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi swój trzyznakowy kod i ośmiocyfrową datę urodzenia ( porównać zapis z kartką naklejoną na ławce). W przypadku popełnienia błędu w kodowaniu należy przekreślić błędny zapis i obok napisać prawidłowe dane;
 • zamalować na karcie odpowiedzi te kwadraciki , które odpowiadają wybranym przez niego odpowiedziom do zadań zamkniętych .
 • Uwaga: uczniowie z dysleksją rozwojową ( współwystępujące trudności w czytaniu i pisaniu ) mogą zaznaczać odpowiedzi do zadań zamkniętych tylko w zestawie zadań .

W czasie trwania sprawdzianu / egzaminu każdy uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie, nie może przeszkadzać innym w pracy. W przypadku niesamodzielnej pracy lub przeszkadzania innym, Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przerywa sprawdzian/ egzamin tego ucznia, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali . Przerwanie sprawdzianu / egzaminu jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do sprawdzianu/ egzaminu w danym terminie

 

Uczeń powinien :

 • pracować spokojnie ( czas przeznaczony na wykonanie zadań będzie wystarczający).
 • wybierać z namysłem odpowiedzi do zadań zamkniętych ;
 • uważnie, czytelnie i starannie zapisywać rozwiązania zadań otwartych ;
 • unikać lekkomyślnych wpisów , nieprzemyślanych poprawek.

Uczeń nie może :

 • dokonywać wpisów na karcie odpowiedzi, gdy instrukcja na stronie tytułowej arkusza tego nie przewiduje;
 • opuszczać sali egzaminacyjnej podczas sprawdzianu/egzaminu ; tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji uczeń może opuścić salę , po uzyskaniu pozwolenia Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami ( z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej ) ;
 • opuszczać wyznaczonego mu miejsca do czasu ukończenia pracy;
 • porozumiewać się z innymi zdającymi ;
 • wypowiadać (nawet szeptem) uwag czy komentarzy;
 • zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych .

Piętnaście minut przed końcem wyznaczonego czasu, Przewodniczący Zespołu Nadzorującego sprawdzian/egzamin w sali zwróci uwagę uczniom na kończący się czas pracy. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie pozostawiają swoje arkusze na stoliku i opuszczają salę

 

Uczeń powinien na zakończenie swojej pracy :

 • sprawdzić , czy wpisał na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi swój kod i datę urodzenia ( jeśli zgodnie z instrukcją powinien je wpisać ) ;
 • zgłosić , przez podniesienie ręki , zakończenie pracy przed wyznaczonym czasem ( Przewodniczący Zespołu Nadzorującego pozwoli mu na opuszczenie sali) ;
 • opuścić salę cicho i spokojnie.

Po zakończeniu sprawdzianu /egzaminu nauczyciele nadzorujący sprawdzian/ egzamin pozostają w Sali i naklejają naklejki z kodami kreskowymi w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi , przenoszą matrycę znaków w karcie odpowiedzi trzyznakowy kod ucznia , porządkują prace , wkładając je do bezpiecznych kopert wraz z wypełnionymi i podpisanymi Protokołami sprawdzania

 

Uwagi :

 • przedstawiciele uczniów mogą pozostać na sali i przyglądać się czynnościom nauczycieli ;
 • pisemne zastrzeżenia w sprawie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu rozpatruje dyrektor OKE ( zastrzeżenie te trzeba zgłosić najpóźniej w dwa dni od daty sprawdzianu/ egzaminu ) ;
 • prace uczniów danej szkoły będą starannie ocenione przez zespół egzaminatorów przeszkolonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne . Wszyscy egzaminatorzy oceniający prace uczniów będą stosować jednolite w całej Polsce kryteria oceniania. Wynik sprawdzianu / egzaminu ustali OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów;
 • wystawione przez OKE zaświadczenie o wyniku sprawdzianu/ egzaminu uczeń odbiera w szkole;
 • wynik ustalony przez OKE jest ostateczny . Zaświadczenie o wyniku zostanie przekazane do szkoły najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych . Dotyczy to sprawdzianu /egzaminu zdawanego w pierwszym terminie . Szczegółową informację o wyniku sprawdzianu / egzaminu wraz z komentarzem można będzie uzyskać także za pomocą internetowego systemu OBIEG (www.oke.krakow.pl) . Termin udostępnienia powyższych informacji będzie podany na stronie internetowej OKE.

Uczniowie mają prawo do pisania sprawdzianu /egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości .