Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RAD PEDAGOGICZNYCH W MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W KROŚNIE

§ 1

1.Rady Pedagogiczne są kolegialnym organem szkół wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie , działają w oparciu o przepisy Ustawy o systemie oświaty .

§ 2

1.W skład Rad Pedagogicznych wchodzą wszyscy nauczyciele oraz pedagodzy szkolni zatrudnieni w danej szkole lub przedszkolu .

2. Przewodniczącym Rad Pedagogicznych w Szkole Podstawowej Nr 12 w Krośnie oraz Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Krośnie jest dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej w Gimnazjum Nr 5 w Krośnie jest wicedyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie .

§ 3

 1. W zebraniach Rad Pedagogicznych szkół oraz przedszkola wchodzących w skład zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej .
 1. 1)Zebrania Rad Pedagogicznych prowadzą ich przewodniczący lub w razie jego nieobecności wicedyrektor zespołu ( Szkoła Podstawowa Nr 12 w Krośnie, Przedszkole Miejskie Nr 11 w Krośnie) lub dyrektor zespołu

( Gimnazjum Nr 5);  

 1. 2)Zebrania plenarne Rad Pedagogicznych są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze nauki w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacyjnych i promowaniem uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb;
 2. 3)Zebrania Rad Pedagogicznych mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczących lub 1/3 członków poszczególnych Rad Pedagogicznych ;
 3. 4)Zebrania Rad Pedagogicznych organizowane są w czasie pozalekcyjnym .
 4. 5)Zebrania Rad Pedagogicznych mogą być organizowane w stałych lub doraźnie powołanych komisjach , którym Rady Pedagogiczne określą kompetencje i tryb pracy;

§ 4

 1. Przewodniczący Rad Pedagogicznych są zobowiązani do :
 1. 1)Realizacji uchwał Rad Pedagogicznych ;
 2. 2)Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków np. w podnoszeniu poziomu pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej.
 3. 3)Oddziaływania na postawy nauczycieli , pobudzanie ich do twórczej pracy.
 4. 4)Dbanie o autorytet Rad Pedagogicznych , ochronę praw i godności nauczycieli.
 5. 5)Zapoznania Rad Pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawianie trybu i form ich realizacji.
 6. 6)Analizowania i systematycznego przedstawiania na forum Rad Pedagogicznych stopnia realizacji ich uchwał.

§ 5

 1. Członkowie Rad Pedagogicznych zobowiązani są do :
 1. 1)Współtworzenia atmosfery życzliwości , koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rad Pedagogicznych ;
 2. 2)Czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rad Pedagogicznych oraz w ich komisjach , do których zostali powołani.
 3. 3)Realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych niezależnie od ich akceptacji .
 4. 4)Składania przed Radami Pedagogicznymi sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań .
 5. 5)Przestrzeganie tajemnicy obrad Rad Pedagogicznych , w szczególności do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach , które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów , ich rodzin , a także nauczycieli lub innych pracowników zespołu.

§ 6

 1. Podstawowe zadania Rad Pedagogicznych :
 1. 1)Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej;
 2. 2)Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania , wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkół i przedszkola wchodzących w skład zespołu;
 3. 3)Kształcenie postaw obywatelskich , etycznych i zawodowych swoich członków zgodnie z Konstytucją RP i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz wewnętrznymi regulaminami szkoły ;
 4. 4)Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechniania nowatorstwa pedagogicznego ;
 5. 5)Opracowanie szczegółowych kryteriów ocen zachowania , zasad ich ustalania i trybu odwoławczego od ustalonej oceny oraz sposobów badania wyników nauczania ;
 6. 6)Współpraca z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów;
 7. 7)Dbałość o dobrą atmosferę pracy i opinię szkół oraz przedszkola.

§ 7

 1. Rady Pedagogiczne na posiedzeniach plenarnych zatwierdzają:
 1. 1)Wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 2. 2)Roczny plan pracy dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej szkoły ;
 3. 3)Wnioski zespołów przedmiotowych , stałych i doraźnych komisji powołanych przez Rady;
 4. 4)Wewnętrzne regulaminy szkół lub przedszkola ;
 5. 5)Tematykę wewnętrznego samokształcenia oraz sposoby jego organizacji;
 6. 6)Propozycje prowadzenia w szkołach eksperymentów dydaktycznych i pedagogicznych , programy autorskie i indywidualny tok nauki uczniów ;
 7. 7)Program i warunki prowadzenia na wniosek rodziców przedmiotów nadobowiązkowych , program i plan nauczania;
 8. 8)Wnioski wychowawców klas oraz innych pracowników szkół i przedszkola oraz instytucji współpracujących z Miejskim Zespołem Szkół Nr 2 w Krośnie w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar do skreślenia z listy włącznie;
 9. 9)Program wychowawczy.

§ 8

 1. Rady Pedagogiczne na posiedzeniach plenarnych opiniują :
 1. 1)Wnioski dyrektorów dotyczące organizacji szkół i przedszkola , w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ;
 2. 2)Plan finansowych Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Krośnie, oparty na przyznanych zespołowi środkach ;
 3. 3)Wnioski dyrektorów o przyznanie nauczycielom i pracownikom zespołu odznaczeń i nagród oraz innych form uznania ( w głosowaniu tajnym);
 4. 4)Propozycje przyznania nauczycielom stałych prac i zajęć związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielom wynagrodzenia ;
 5. 5)Kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole lub zespole szkół;
 6. 6)Szkolny zestaw programów nauczania .

§ 9

 1. Rady Pedagogiczne mają prawo do :
 1. 1)Wnioskowania w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania oraz w sprawach oceny pracy nauczyciela ;
 2. 2)Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego zespół szkół o odwołanie z funkcji dyrektora zespołu .

§ 10

1.Rady Pedagogiczne mogą ustanowić odznaki dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w określonej dziedzinie , ustalając wzór odznaki oraz warunki jej uzyskania .

§ 11

 1. Przewodniczący Rad Pedagogicznych mogą wstrzymać realizację uchwały Rady Pedagogicznej , jeżeli stwierdzą , że jest ona niezgodna z przepisami prawa , o czym informują organ prowadzący szkołę ( decyzja organu prowadzącego jest ostateczna) .

§ 12

 1. Zasady i tryb podejmowania uchwał .
 1. 1)Uchwały podjęte na zebraniach plenarnych są prawomocne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady;
 2. 2)Uchwały podjęte na nadzwyczajnych posiedzeniach Rady są prawomocne , jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Rady ;
 3. 3)W przypadku spraw personalnych obowiązuje głosowanie tajne , w pozostałych przypadkach – głosowanie jawne.

§ 13

 1. Organizacja wewnętrzna Rad Pedagogicznych :
 1. 1)Rady powołują w zależności od potrzeb stałe lub doraźne zespoły i komisje , których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkół i przedszkola i pracy nauczycieli ;
 2. 2)Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek przewodniczącego Rady;
 3. 3)Komisja , zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy , formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę .

§ 14

 1. Nieobecność na posiedzeniu Rady :
 1. 1)Członkowie Rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na posiedzeniu Rady jej przewodniczącemu;
 2. 2)Nieusprawiedliwioną nieobecność członka Rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy z wszystkimi tego konsekwencjami.

§ 15

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Zespołu Szkół do czasu jej powołania .

§ 16

 1. Dokumentacja pracy Rady :
 1. 1)Z zebrań Rady sporządza się protokół w terminie 14 dni od daty zebrania się i wpisuje się go do Księgi Protokołów Rady .
 2. 2)Protokół zebrania Rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant;
 3. 3)Członkowie Rady są zobowiązani w terminie 7 dni do sporządzenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu;
 4. 4)Podstawowym dokumentem działalności Rady są książki protokołów. Opieczętowaną i podpisaną przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej księgę zaopatruje się klauzulą :

„ Księga zawiera ………….stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia …………….do dnia ………………..”.

5. Księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom , upoważnionym przedstawicielom organu nadzorującego szkołę , upoważnionym przedstawicielom organu nadzorującego szkołę i upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli ;

6. Protokół należy sporządzić według poniższej struktury :

      1) Tytuł : Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu …….

      2) Ustalenia formalne : Np. w posiedzeniu brało udział ……..członków Rady Pedagogicznej według listy obecności , a także zaproszeni goście w osobach ……………………..Ustalono , że quorum do podejmowania prawomocnych decyzji , wynoszące ……członków , w momencie głosowania zostało przekroczone. Zwykła większość do podejmowania ważnych uchwał wynosi …………

3) Przebieg obrad :

      a) osoba prowadząca obrady ;

      b) przyjęto następujący porządek obrad : odnotować na czyj wniosek i o jaki punkt rozszerzono (zmniejszono) porządek obrad ;

      c) zapis treści obrad i przejętych rozstrzygnięć , jak wnioski , uchwały , oceny ;

      d) kolejność według punktów porządku obrad ( np. Ad1, Ad 2 , itd.) ;

      d) odnotowanie przebiegu zebrania po wyczerpaniu porządku obrad zakończył ( wolne wnioski) ;

      e) zapis końcowy ( np. na tym przewodniczący obrad zakończył zebranie);

4) Podpisy : protokolanta i przewodniczącego obrad .

Niniejszy regulamin Rada Pedagogiczna ……………………………………….

                                                                            ( nazwa szkoły, placówki)

uchwaliła na posiedzeniu plenarnym w dniu …………………………………..